Каква е разликата между дом за възрастни хора от резидентен тип и хоспис?

Кът за отдих на входа на Медива Парк

Какво означава думата хоспис?

Думата “хоспис” (hospice) произлиза от латинския термин “hospitium”, който означава гостоприемство или място за гости. В съвременния контекст обаче, хоспис се използва за описание на институция, предоставяща специализирани услуги, медицинска грижа и психологическа подкрепа на хора с тежки нелечими заболявания. 

Хосписната грижа, в нейният идеален вариант, се фокусира не само върху физическите симптоми на болестта, но и върху психосоциалните и емоционални аспекти на този етап. Принципно екипите в хосписите включват лекари, медицински сестри, социални работници, психолози, които работят заедно, за да предоставят холистична подкрепа, обхващайки всички аспекти на личността и нейните потребности. Акцентът е облекчаването на страданието на пациентите и предоставяне на подкрепа и сигурност, както на тях, така и на техните семейства и близки. 

Какво представлява здравното заведение хоспис?

Хосписът е институция или организация, посветена на предоставянето на специализирана хосписна грижа на пациенти с терминални или тежки болести. Те могат да бъдат част от обществени институции, неправителствени организации или частни медицински центрове. 

Тези заведения имат за цел да осигурят подходяща среда и грижа, насочени към облекчаване на страданието на пациентите и подпомагане на тяхното качество на живот в крайните фази от болестта.

Терминалните болести са заболявания, които са прогресирали до степен, лечението да не може да преодолее напредъка на болестта. 

При пациенти с терминални болести, хосписната грижа често става важна, а понякога и единствена възможност за управлението на симптомите и облекчаването на страданията.

Затова хосписите предлагат:

 • Специализирана медицинска грижа, психологическа и социална подкрепа. Екипите в тези заведения обикновено включват специалисти в различни области, които работят заедно, за да предоставят цялостна грижа, вземайки предвид различните нужди на пациента. Хосписите предоставят 24 часово медицинско наблюдение, психологическа подкрепа, социални услуги и други форми на подпомагане, съобразени с индивидуалните нужди на пациентите.
 • Основната цел на хосписната грижа е да предостави достоен и качествен живот на пациентите, което е изконно човешко право. Те и техните семейства се включват в процеса на вземане на решения за престоят и необходимите грижи, именно с цел да се зачете това право.
 • Хосписната грижа може да бъде предоставяна в специално създадени центрове (стационарни хосписи) или в домашна среда, където екипът посещава пациента и предоставя необходимата подкрепа, но това е рядкост за България.
 • Персоналът на хосписите обикновено се стреми да осигури нужната информираност на пациентите и техните семейства по всички важни въпроси – етапи на болестта, подкрепа при вземане на решения, решаване на практически въпроси и др. и да им окаже емоционална подкрепа и помощ.
 • Екипите на хосписите често участват в програми за обучение и квалификационни курсове, за да бъдат в течение на последните научни и медицински разработки в областта на палиативната грижа.
 • Сътрудничество с други медицински, социални и обществени институции, за гарантиране на цялостна и координирана грижа за пациентите.

Разбира се това е най-общо казано. Всеки хоспис предлага различни услуги, може да бъде специализиран за различни здравословни състояния и да има различни правила.

Какво означава резидентна грижа?

Настаняването в домове за резидентна грижа за възрастни хора предоставя една истински добра възможност за лица, които държат на удобството, комфорта, медицинското обслужване и социалната среда в третата възраст. Те предлагат адекватно обществено обкръжение и набор от дейности, подпомагащи и поддържащи активен и удовлетворяващ начин на живот, дори на този етап от житейският път на човека. Нещо, което се нарича може би най-точно – достойни старини.

Какво предлагат частните домове за резидентна грижа за възрастни хора?

 • Комфортна и модерно обзаведена среда и битови удобства;
 • Здравословна кухня, съобразена с хранителните режими на резидентите;
 • 24 часова медицинска грижа и обслужване от професионално обучен и квалифициран персонал – лекари, медицински сестри, терапевти, психолози, инструктори и други специалисти. Те работят съвместно, за да предоставят комплексна и персонализирана грижа, отговаряща на индивидуалните нужди на резидентите;
 • Социални и културни развлечения и активности;
 • Общи части за отдих, създаване на социални контакти и други дейности;
 • Паркове и градини;
 • Безопасност и сигурност; 
 • Възможности за социална интеграция и общуване. 
 • Подкрепа за семействата на резидентите – информация, емоционална подкрепа и съдействие.
 • Персонални грижи, съобразени не само с нуждите, но и с индивидуалните предпочитания на резидентите, като се зачита тяхната независимост и достойнство.

Каква е разликата между резидентна грижа и хоспис?     

Разликата между резидентната грижа и хосписната грижа се дефинира от характера на самата грижата, физическото и здравословно състояние на лицата, потребностите им, вида настаняване, целите, които се преследват и други фактори. Двете форми на грижа имат за цел подпомагане и поддържане на комфорта и достойнството на пациентите, но предлагат коренно различна услуга за възрастните хора. Важно е да бъде разбрана разликата между тях, за да се избере най-подходящият вид грижа за конкретна ситуация.

 • Целта на резидентната грижа в дом за възрастни е предоставяне настаняване и медицинска, социална и психологическа подкрепа и е подходяща за лица в относително добро здравословно състояние.
 • Хосписната грижа е предназначена за лица с тежки заболявания, прогресирали до стадий, в който лечението на болестта не е възможно или не е ефективно. Тук целта е облекчаване на страданието и подпомагане на качеството на живот в терминалната им фаза.

И двете форми на грижа – хосписна и резидентна, се стремят да отговорят на специфичните потребности на лицата, които се нуждаят от нея и са насочени в услуга на възрастните хора, за подобряване на качеството им на живот и достойно посрещане на предизвикателствата на третата възраст.

Споделете тази новина: