Значимостта на ежедневните рутинни навици и структуриране на времето в домовете за възрастни от резидентен тип

Щастливи резиденти празнуват откриването на летния кът

Основни ползи от ежедневните рутинни навици и структуриране на времето в домовете за възрастни от резидентен тип:

 • Подобряване на физическото и психическото здраве на възрастните хора;
 • Спомагат за социалното включване и удовлетворението от живота;
 • Намаляват риска от депресия, деменция и други заболявания;
 • Повишават самостоятелността и самочувствието на възрастните хора;
 • Създават чувство на сигурност, стабилност и предсказуемост.

Ежедневните рутинни навици и структуриране на времето са важни аспекти от живота на всеки човек, но те са особено важен фактор в два негови етапа  – в детската и в старческата възраст. Едно от многото предимства на домовете за възрастни от резидентен тип е, че те предоставят социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора без увреждания в извънтрудоспособна възраст, които не могат или не желаят да живеят самостоятелно, като предоставят на своите резиденти именно подредено и предсказуемо ежедневие.

В тази статия ще разгледаме как ежедневните рутинни навици и структуриране на времето могат да подобрят качеството на живот, както и как се прилагат на практика в един дом за възрастни от резидентен тип.

Какво включват ежедневните рутинни навици и какво представлява структуриране на времето?

Ежедневните рутинни навици са повтарящи се дейности, които човек извършва всеки ден – обличане, хранене, личен тоалет, почивка, развлечение и др. Тези дейности помагат на човека да поддържа своята лична хигиена, здраве, комфорт и благополучие.

Структурирането на времето означава планирането и организирането на ежедневните  дейности според определен график или програма, който съответстват на индивидуалните нужди и предпочитания на човека, но и отговарят на ежедневния график на дома. Структурирането на времето помага на човека да има ясна представа за това как ще премине деня му, какво трябва да направи и кога, както и да бъде избегнат излишния стрес, скука и липса на цел. Все неща, водещи до депресивни състояния.

Защо са полезни ежедневните рутинни навици и структуриране на времето за възрастните хора?

Ежедневните рутинни навици и структуриране на времето имат много положителни ефекти за възрастните хора.

 1. Подобряват физическото и психическото здраве. Редовните рутинни дейности стимулират физическата активност, поддържат мускулната сила и гъвкавост, предотвратяват атрофията и подобряват кръвообращението. Също така, те спомагат за регулирането на апетита, съня, хормоналния баланс и имунната система.
 2. От психическа гледна точка, рутинните дейности подпомагат когнитивната функция, поддържат паметта, вниманието и концентрацията, както и намаляват риска от депресия, деменция и други заболявания, които се смятат за присъщи на старческата възраст.
 3. Спомагат за социалното включване и удовлетворението от живота, като дават възможност на възрастните хора да участват в различни социални дейности, като например общуване с други резиденти, персонал или посетители, хобита, игри, четене, музика и др. Тези дейности обогатяват живота им, повишават тяхната самооценка и самочувствие, създават чувство на принадлежност и приятелство, както и намаляват усещането за самота, изолация или безпомощност.
 4. Намаляват риска от инциденти и травми, защото помагат на възрастните хора да избягват опасни ситуации, като например падане, изгаряне, прекомерен прием на медикаменти и др. Това се постига чрез следване на графика и програмата на дейностите, които са адаптирани към възможностите и нуждите на възрастните хора, както и чрез осигуряване на подходяща среда и оборудване за тяхното изпълнение. Също така, персоналът на домовете за възрастни от резидентен тип е обучен да предоставя необходимата помощ и наблюдение на възрастните хора при извършването на техните ежедневни дейности. Нещо, което трудно може да се постигне в домашни условия.
 5. Повишават самостоятелността и самочувствието на възрастните хора, защото им позволяват да запазят своята идентичност, достойнство и автономия. При изготвяне на графика на ежедневните дейности се дава възможност на възрастните хора да изразят своето мнения, предпочитания и интереси, да избират как да прекарват дните си и да участват във вземането на решения, които засягат тяхното ежедневие. Това повишава тяхното самочувствие, самоувереност и уважение към себе си, както и намалява чувството на зависимост, безполезност или безпомощност.
 6. Създават чувство на сигурност, стабилност и предсказуемост, което е безспорно важно. По този начин възрастните хора се адаптират по-лесно към промените в новата среда и обстоятелства, които могат да бъдат стресиращи или дезориентиращи. Те им предоставят ясна рамка и ориентир за това как да се организират и функционират в домовете за възрастни, които все пак ги поставят в неспецифична за тях среда и обстоятелства, които могат да бъдат различни от тяхното предишно ежедневие. Това способства за тяхното психическо благополучие и адаптиране към новите условия.

Как се прилагат ежедневните рутинни навици и структуриране на времето в домовете за възрастни от резидентен тип?

В домовете за възрастни от резидентен тип се прилага индивидуален подход към структуриране на ежедневните рутинни навици и времето на всеки един от резидентите. Това означава, че се взема предвид тяхната лична история, характер, интереси, способности, нужди и желания. Също така, се спазват принципите за зачитане на личното достойнство, уважение, участие в процеса на информирано вземане на решение.

Някои от конкретните мерки, които се предприемат в един дом за възрастни от резидентен тип са:

 • Съставяне на индивидуален план за ежедневни рутинни навици и структуриране на времето за всеки резидент. Този план определя какви дейности ще извършва резидентът през деня, кога и как ще ги извършва, колко време ще им отделя, самостоятелно ли ще действа или ще има нужда от помощ и т.н.. Планът се съставя с участието на резидента, неговите близки или законни представители, персонала на дома и с участието на други специалисти, ако това е необходимо. Планът се преразглежда и актуализира периодично според промените в състоянието или потребностите на резидента.
 • Осигуряване на подходяща материална и социална среда за изпълнение на ежедневните дейности. Това включва обзавеждането и оборудването на стаята и общите помещения на дома, които да отговарят на нуждите и предпочитанията на резидентите, да са обезопасени, удобни и функционални. Също включва организиране на разнообразни социални дейности – групови занимания, екскурзии, празненства, посещения на гости и други активности, които да стимулират общуването и развлечението на резидентите.
 • Предоставяне на необходимата помощ и подкрепа при извършването на ежедневните дейности, което означава, че персоналът на дома е на разположение, ако това е наложително – да им помогне, да им обясни, да им даде съвет или насока, да им направи компания или да ги придружи. Помощта и подкрепата се осъществяват с уважение към личността и самостоятелността на резидентите, като се спазва принципът на минимална намеса. Това означава, че се предоставя само тази помощ и подкрепа, която е необходима за успешното изпълнение на дейността, без да се лишава резидентът от възможността да я извърши сам или с минимална помощ.

Нека обобщим: Ежедневните рутинни навици и структуриране на времето са от съществено значение за качеството на живот на възрастните хора, които обитават домове за възрастни от резидентен тип. Те, както разбрахме, имат много ползи за тяхното физическо, психическо и ментално здраве, за социалното им включване и удовлетворение от живота, за намаляване на риска от инциденти и травми, запазване на самостоятелността и самочувствието и създаване на чувство на сигурност, стабилност и предсказуемост. В домовете за възрастни от резидентен тип се прилага индивидуален подход към структуриране на ежедневните рутинни навици и управление на времето на всеки един от резидентите, като се вземат предвид тяхната индивидуалност и уникални потребности. Също така в домовете от резидентен тип, се осигурява подходяща материална и социална среда за изпълнение на ежедневните дейности, както и необходимата помощ и подкрепа от страна на персонала на дома при спазване на принципите за зачитане на правата и достойнството на всеки резидент.

Споделете тази новина: